Våra dagliga val

Livsmedelsproduktionen orsakar en betydande del av de eutrofierande utsläppen och klimatverkningarna. Största delen av näringsbelastningen på Östersjön härstammar från jordbruket och i synnerhet från foderproduktionen, som upptar över hälften av åkerarealen i Östersjöns omgivning. Intensiv djurproduktion i stora enheter orsakar också problem med gödsel. Ofta körs gödsel ut i för stor mängd på åkrarna, vilket sedan leder till att näringsämnen sköljs ut från åkrarna.

Du kan minska miljöverkningarna av livsmedel genom att äta mera grönsaker och mindre kött och genom att gynna ekologiska produkter. Vid ekologisk odling strävar man efter att återanvända näringsämnena i så hög grad som möjligt och i produktionen används inte bekämpningsmedel som är skadliga för miljön – och vattenorganismerna. Det är också bra att fästa uppmärksamhet vid matsvinnet: när ätbar mat kastas bort, har alla de miljöverkningar som beror på dess produktion uppstått i onödan. Välj närprodukter, för då minskar mängden kväveutsläpp som beror på transporten.

 

Vid fångst av vilda fiskar avlägsnas näringsämnen ur vattnet och minskar eutrofieringen. Fiskodling däremot påskyndar eutrofieringen. Det lönar sig att fiska upp mörtfiskar, som av tradition inte är så vanliga på våra matbord men som ändå är goda matfiskar. Mört och braxen är goda exempel på mörtfiskar.

Enligt EU:s lagstiftning får inte organiskt avfall placeras på soptippar efter år 2016. Bioavfall bör i framtiden återvinnas bättre än hittills: det ska föras antingen till komposterings- eller biogasanläggningar, förbränningsanläggningar eller fastighrters egen kompost. Kompostering av matrester på den egna gården är det miljövänligaste alternativet, för på det sättet fås näringsämnena snabbast i användning igen och återvinns på lokal nivå. Det naturliga kretsloppet grundar sig på att nedbrytarna omvandlar dött organiskt material till näringsämnen som växterna kan utnyttja. Vid kompostering skapar man så goda förhållanden som möjligt för nedbrytarna. Man har stor nytta av att använda kompostmylla i sin trädgård, för kompostmyllan förbättrar bland annat markens förmåga att binda vatten och näringsämnen.

Kläder

En stor del av ett klädesplaggs miljökonsekvenser under hela dess livscykel uppstår vid användningen – vid tvätt och underhåll. Genom att tvätta plaggen mindre flitigt och genom att använda miljövänliga tvättmedel kan du inverka på miljöbelastningen. Använd alltid kläderna så länge som möjligt, förläng deras användningstid genom att lappa dem och köp använda kläder, för produktionen av nya kläder kräver beroende på materialet mycket vatten och energi.

Merparten av klädproduktionen har flyttat utomlands, och då lider tillverkningslandet av produktionens miljökonsekvenser. Exempelvis odlingen av bomull kräver rikligt med vatten och bekämpningsmedel. Bomull odlas i torra områden och ofta är man tvungen att konstbevattna odlingarna. Det går åt 10 800 liter vatten till att tillverka ett par jeans.