Ekosystemtjänster

Naturen förser oss med otaliga ekosystemtjänster. Med ekosystemtjänster avses ekosystemens alla materiella och immateriella nyttigheter som gynnar människan. Ekosystemtjänster är exempelvis ren luft och syre, rekreation, råvaror, leder, mat, regn, rent dricksvatten, pollinering, biologisk bekämpning av skadedjur och mull. Bakom alla dessa ligger naturens mångsidiga processer.

Tack vare fotosyntesen, som är en förutsättning för allt liv på jorden, får vi ren luft och föda. Skogarna och myrarna binder atmosfärisk koldioxid och är tillsammans med haven stora kolsänkor. Myrarna och skogsmarken binder regnvatten och dämpar översvämningar. På samma gång binder de näringsämnen och fasta partiklar som finns i vattnet. Skogarna ger oss också gratis föda och läkemedel.

Pollinering är en absolut nödvändighet för livsmedelsproduktionen, för den möjliggör produktionen av frön och frukter. En del växter är vindpollinerade eller självpollinerade, men insekterna spelar också en stor roll i pollineringen. Bina, humlorna och fjärilarna är de viktigaste pollinerarna i Finland. En minskning av bipopulationerna skulle ha stora ekonomiska verkningar.

Nedbrytarna i jordmånen, såsom mikroberna och svamparna, har en stor betydelse för näringsämnens och kolet kretslopp. Nedbrytarna omvandlar dött organiskt material till sådana ämnen som växterna åter kan utnyttja. En del bakterier kan omvandla för människan och naturen skadliga ämnen till ofarliga och på det sättet hjälpa till att rena jordmånen.

De rekreationstjänster som naturen erbjuder är också viktiga för människan psykiska och fysiska välmående. Naturen förser oss med vackra landskap, ljudlandskap, dofter och trevlig joggingterräng. Dessutom inspirerar den konstnärer, musiker och litteraturälskare – både amatörer och professionella.

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för att dessa tjänster ska kunna bevaras. Olika delar av ett ekosystem är beroende av varandra och därför också känsliga för mänsklig påverkan. Ekosystem förstörs av allt intensivare jordbruk, urbanisering, förorening av jordmånen, klimatförändringen och främmande arter, som konkurrerar om livsrum med de ursprungliga växterna och djuren. Östersjöns ekosystem hotas speciellt av eutrofiering och skadliga ämnen. Om naturen blir ensidigare minskar dess förmåga att producera ekosystemtjänster och återhämta sig från störningar.

Ekosystemtjänsterna kan indelas på följande sätt:

  • Försörjande tjänster är nyttigheter vi får ur naturen, såsom mat, vatten och virke.
  • Reglerande tjänster som reglerar exempelvis klimatet, vattnets mängd, bildningen av grundvatten, återvinningen av avfall och spridningen av sjukdomar.
  • Kulturtjänster är tjänster som främjar det psykiska och fysiska välmåendet, exempelvis landskap och rekreationstjänster.
  • Stödjande tjänster omfattar utgångspunkterna för tillväxt och produktion, såsom jordbildning, fotosyntes och näringsämnenas kretslopp.

Vi tar ekosystemtjänsterna i allmänhet för en självklarhet, och ekonomisk värdering av dem är svårt. De tjänster naturen producerar har inte tidigare tagits i beaktande i ekonomiska kalkyler, samhälleligt beslutsfattande eller planering av användningen av naturresurser. Begreppet ekosystemtjänst har tagits fram för att man ska kunna göra en ekonomisk värdering av naturen för samhällets behov.