Frivilliga miljöarbetare deltar i oljebekämpning i S:t Petersburg

Oljeutsläpp är rätt vanliga katastrofsituationer i naturen och medför ett allvarligt hot mot människornas hälsa och miljön. Antalet oljeolyckor som uppstår vid transport, överföring och lagring av olja har vuxit under den senaste tiden. Oljeutsläpp vid kusten är de farligaste för miljön. Det krävs rikligt med utbildad personal att ta hand om sådana olyckor. Det faktum att utbildade frivilliga deltar i oljebekämpningen i kustområdena har lett till att skadorna på miljön vid oljeutsläpp minskat.

De frivilliga miljöarbetarna är kompetenta sakkunniga, som hjälper till att bekämpa skador som mänsklig verksamhet orsakar miljön. År 2013 utbildade S:t Petersburgs stads kommitté för naturanvändning, naturskydd och ekologisk trygghet tillsammans med S:t Petersburgs stads bolag PILARN (Prevention and Abatement of Accidental Oil Spills) 106 frivilliga. Kommittén samarbetar tätt med de ledande universiteten i S:t Petersburg, nämligen St. Petersburg State University, Russian State Hydrometeorological University, Saint Petersburg State Polytechnical University, State Polar Academy och St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine.

Utbildningen av de frivilliga består av flera delar: teoridelen sköts av universiteten medan experterna vid PILARN sköter säkerhetsutbildningen, som går ut på att man bekantar sig med redskapen och utrustningen för hantering av oljeolyckor. Den sista delen av utbildningen består av utbildning på kustområdena. Efter att ha genomgått alla tre delar, får de frivilliga ett certifikat som ger dem rätten att delta i oljebekämpningsverksamhet vid kusterna. Dessutom ordnar kommittén vidareutbildning för dem som tidigare deltagit i den grundläggande utbildningen.

De frivilliga arbetar också för att skydda fågellivet, för fåglarna är speciellt utsatta för oljan vid olyckor. S:t Petersburgs stads kommitté för naturanvändning, naturskydd och ekologisk trygghet har för avsikt att skaffa containrar och redskap för att man ska kunna utbilda frivilliga miljöarbetare till att också rengöra oljeskadade fåglar.

Oljebekämpningssytemet i S:t Petersburg fungerar året runt och man har beredskap att rycka ut också vid större oljekatastrofer. Det här är en garanti för högklassigt miljöskydd i området och inverkar positivt på Östersjön och Finska viken med omgivning.

Utbildningen av frivilliga miljöarbetare är en del av projektet ”RescOp – Development of Rescue operations in the Gulf of Finland”, som understöds av ENPI-programmet för Sydöstra Finland–Ryssland. ENPI är ett instrument för europeiskt grannskap och partnerskap. Syftet med projektet är att förstärka samarbetet inom riskhantering, förbättra säkerheten inom sjöfarten och minska gränsöverskridande miljörisker genom forskning, utveckling och utbildning. Det slutliga antalet frivilliga, som för tillfället är 250 i databasen, har redan överskridit det målsatta antalet 120. Detta visar att studerandena vill främja miljöskyddet i sin hemtrakt och få värdefulla erfarenheter och kunskaper.

Inom ramen för RescOp-projektet har man utbildat en stort antal frivilliga oljebekämpare. Därtill har projektet banat väg för utvecklingen av frivilligverksamhet i S:t Petersburg. Kommittén fortsätter att utveckla effektiva program för utbildning av frivilliga.