Vapaaehtoiset ympäristötyöntekijät osallistuvat öljyntorjuntaan Pietarissa

Öljyvuodot ovat yleisiä ympäristöön liittyviä hätätilanteita, jotka aiheuttavat vakavia uhkia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Öljyn kuljetuksista, siirroista ja varastoinnista johtuvien öljyonnettomuuksien määrä on kasvanut viime aikoina. Öljyvuodot ovat ympäristölle vaarallisimpia silloin, kun öljyä päätyy rannikkoalueille. Näiden onnettomuuksien hoito vaati suuren määrän siihen koulutettua henkilöstöä. Koulutettujen vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan rannikkoalueilla on auttanut pienentämään öljyvuotojen ympäristövahinkoja.

Vapaaehtoiset ovat päteviä asiantuntijoita, jotka tarjoutuvat ehkäisemään ihmistoiminnan aiheuttamia vaikutuksia ympäristölle. Vuonna 2013 Pietarin kaupungin Luonnonkäytön, luonnonsuojelun ja ekologisen turvallisuuden komitea yhteistyössä Pietarin kaupungin yhtiö PILARNin (Prevention and Abatement of Accidental Oil Spills) kanssa koulutti 106 vapaaehtoista. Komitea toimii läheisesti yhteistyössä Pietarin johtavien yliopistojen kanssa. Näitä ovat St. Petersburg State University, Russian State Hydrometeorological University, Saint Petersburg State Polytechnical University, State Polar Academy sekä St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine.

Vapaaehtoisten koulutuksessa on useita vaiheita: teoriaosuus kurssista suoritetaan yliopistoissa, kun taas PILARNin asiantuntijat toteuttavat turvallisuuskoulutuksen, jossa havainnollistetaan työvälineet ja varusteet öljyvuotojen käsittelyyn. Viimeinen vaihe sisältää koulutuksen rannikkoalueilla. Kun kaikki kolme vaihetta on suoritettu, vapaaehtoiset saavat sertifikaatin, joka antaa heille luvan osallistua rannikoiden öljyntorjuntatoimintaan. Lisäksi komitea järjestää jatkokoulutusta niille, jotka ovat jo suorittaneet ensimmäisen koulutuksen.

Vapaaehtoiset työskentelevät myös linnuston suojelemiseksi, sillä linnut ovat erityisen alttiita öljylle. Pietarin kaupungin Luonnonkäytön, luonnonsuojelun ja ekologisen turvallisuuden komitealla on suunnitteilla hankkia erityisiä kontteja ja välineitä kunnostustyöhön, jotta vapaaehtoisia voidaan kouluttaa öljyn vahingoittamien lintujen puhdistamiseen.

Öljyntorjuntajärjestelmä toimii Pietarissa ympärivuotisesti ja sillä on valmiuksia hoitaa myös suuret öljyonnettomuudet. Tämä takaa korkeatasoisen ympäristönsuojelun alueella ja vaikuttaa positiivisesti Itämeren ja Suomenlahden ympäristöön.

Vapaaehtoisten ympäristötyöntekijöiden kouluttaminen on osa ”RescOp – Development of Rescue operations in the Gulf of Finland” -projektia, jota Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI -ohjelma tukee. ENPI on Euroopan naapuruus ja kumppanuusväline. Projektin tavoitteena on vahvistaa Suomen ja venäjän yhteistyötä riskinhallinnan alueella, parantaa merenkulun turvallisuutta ja vähentää rajat ylittäviä ympäristöriskejä tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen avulla. Lopullinen vapaaehtoisten määrä, joita tietokannassa on tällä hetkellä 250, on ylittänyt projektin 120 vapaaehtoisen tavoitemäärän. Tämä osoittaa, että opiskelijat haluavat edistää ympäristönsuojelua kotiseuduillaan ja saavuttaa arvokasta kokemusta ja tietämystä.

RescOp -projektin toimeenpanon tuloksena on koulutettu merkittävä määrä vapaaehtoisia öljyntorjuntatoimintaan. Lisäksi projekti on avannut uusia mahdollisuuksia vapaaehtoistyön kehittämiseen Pietarin alueella. Komitea jatkaa työtään kehittääkseen tehokkaita ohjelmia vapaaehtoisten kouluttamiseksi.