Oljebekämpningssamarbete

Östersjöländerna har genom konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen) förbundit sig att samla upp olja som hamnat i havet med för ändamålet specialutrustade fartyg. Konventionen i fråga begränsar användningen av kemikalier vid oljebekämpning. Dessutom har Finland och Ryssland samt Finland och Estland egna bilaterala avtal om oljebekämpning. Länderna samarbetar bland annat inom forskning, hjälper varandra vid behov och ordnar gemensamma övningar och utbildning inom oljebekämpning. I avtalen fastställs noggrant hur man ber varandra om hjälp samt hur man ska gå till väga vid oljeolyckor.

Målet för oljebekämpningen är att samla upp oljan redan ute på öppna havet, innan den når kusten och stränderna. Om oljan kommer ända in till stranden är det både svårt och dyrt att rengöra stranden: att samla upp en liter olja från stranden är tio gånger så dyrt som att samla upp en liter olja ute till havs.

Links