Helsingfors avloppsvatten renas effektivt

Noggrann rening av avloppsvatten är en viktig del av skyddet av kustvattnen och Östersjön.

Invånarna och företagen i Finlands huvudstadsregion producerar årligen ca 130 miljoner kubikmeter avloppsvatten. Orenat avloppsvatten innehåller rikligt med fosfor och kväve, som är de näringsämnen som skulle leda till kraftig eutrofiering om de släpptes direkt ut i havet. Av denna orsak måste reningsprocessen vara effektiv och pålitlig.

Avloppsvattnen från hushåll och industrier i huvudstadsregionen samt regnvattnet från Helsingfors centrum leds med avloppsnätet till Helsingforsregionens miljötjänster:s (HRM) avloppsreningsverk i Viksbacka eller Finno. Reningsprocessen består av tre faser: mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Tack vare den effektiva reningsprocessen kan man avlägsna skadliga näringsämnen, såsom kväve och fosfor, mer effektivt än vad som krävs i miljötillstånden. I sin strävan att uppnå så rent vatten som möjligt uppfyller HRM målen i sin Östersjöstartegi galant. Efter reningen leds avloppsvattnet i bergstunnlar till öppna havet, till åtta kilometers avstånd från kusten. Tack vare den effektiva och centraliserade reningen av avloppsvatten har strandvattnens och de närliggande havsområdenas vattenkvalitet förbättrats betydligt under de senaste årtiondena.

Links