HELCOM

För ett friskare Östersjön – HELCOM i ett nötskal

Allt sedan Helsingforskovenvtionen undertecknades för 40 år sedan har HELCOM (Östersjökommissionen) förbundit sig att genom samarbete mellan regeringarna skydda Östersjöområdets marina miljö från föroreningar från olika källor. HELCOM är det styrande organet för konventionen och avtalsparterna är Danmark, Estland, Europeiska unionen, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.

HELCOM:s framtidsvision är en frisk Östersjö, där olika biologiska faktorer är i balans med varandra och vars ekologiska status är god och vilken stöder hållbar ekonomisk och social verksamhet på bred basis. För att uppnå dessa mål är HELCOM aktiv på olika områden som är centrala i det gränsöverskridande skyddet av den marina miljön. HELCOM fungerar som ett regionalt informationscentrum, samordnar uppföljningen och samlar forskningsresultat till stöd för beslutsfattandet i de olika avtalsstaterna.

Gemensam handlingsplan för skyddet av Östersjön

Handlingsplanen för Östersjöns miljö (Baltic Sea Action Plan) är en av HELCOM:s viktigaste handlingsplaner, och syftet med den är att åtetställa en god ekologisk status i Östersjön före år 2021. Strategin, som samtliga kuststater och EU godkände under HELCOM:s ministermöte i Kraków år 2007, är en viktig språngbräda för mer omfattande och effektiva åtgärder för att förhindra en försämring av den marina miljöns tillstånd som beror på mänsklig verksamhet. Dessutom ger planen konkreta utgångspunkter för HELCOM:s arbete och sporrar till tätare multilateralt samarbete i Östersjöområdet.

Länderna har förbundit sig till målen i handlingsplanen, och vid ministermötena med ett par års mellanrum bedöms hur väl målen uppnåtts. Det senaste mötet hölls i Köpenhamn den 3 oktober 2013 (Ministerial Declaration).

Eutrofieringen motarbetas med ett exceptionellt program för minskning av näringsämnena

Eutrofieringen, eller övergödningen, är ett av de största hoten mot Östersjöns ekosystem. HELCOM startade år 2007 ett världsomfattande program för minskning av näringsämnen (nutrient reduction scheme). De statsvisa målen för minskningen har gjorts upp med hjälp av avancerad data och modeller, och vid ministermötet 2013 kom man överens om de nya värdena. Fastän betydande åtgärder redan har vidtagits för att reducera näringsmängderna tar det tid innan effekterna av åtgärderna syns i havet.

Links