HELCOM

Terve Läänemere poole – kokkuvõtvalt HELCOM-ist

Alates Helsingi konventsiooni allakirjutamisest 40 aastat tagasi on HELCOM (Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon, mis toimib konventsiooni juhtorganina) tegutsenud selle nimel, et kaitsta valitsustevahelise koostöö kaudu Läänemere merekeskkonda kõigi saasteallikate eest.  Praegu on konventsiooni osalised Eesti, Euroopa Liit, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Venemaa.

HELCOM-i tulevikunägemuses on Läänemere keskkonna tervis hea ja mere mitmekesise elustiku eri osad toimivad üksteisega tasakaalus, mille tulemusena on meri heas ökoloogilises seisundis ja merekeskkond võimaldab mitmesuguseid säästvaid majandus- ja muid inimtegevusi. Selle eesmärgini jõudmiseks tegutseb HELCOM paljudes merekeskkonna kaitsmise seisukohast olulistes valdkondades. HELCOM toimib piirkondliku teabevõrguna, koordineerides seiret ja koostades uuringutulemuste ülevaateid, et konventsiooniosalised saaksid neist lähtudes teha põhjendatud otsuseid.

Läänemere tegevuskava

HELCOM-i keskne tegevusprogramm on Läänemere tegevuskava, mille eesmärk on taastada 2021. aastaks Läänemere hea ökoloogiline seisund. See 2007. aastal Krakówis HELCOM-i ministrite kohtumisel kõigi Läänemere riikide ja Euroopa Liidu poolt vastu võetud strateegia on ülioluline vahend ulatuslikumate ja tõhusamate meetmete võtmiseks, et merekeskkonna seisund inimtegevuse tagajärjel pidevalt ei halveneks. Peale selle on tegevuskava HELCOM-i töö konkreetseks aluseks ja ergutab Läänemere piirkonna riike veelgi tihedamale mitmepoolsele koostööle. 

Riigid on võtnud endale kohustuseks täita tegevuskavas seatud eesmärgid. Selles suunas tehtud edusamme – või nende puudumist – hinnatakse iga paari aasta järel toimuvatel ministrite kohtumistel, millest viimane peeti 2013. aasta 3. oktoobril Kopenhaagenis (ministrite deklaratsioon).

Eutrofeerumise vastu võideldakse erandlike toitainesaaste vähendamise meetmetega

Eutrofeerumine on üks peamisi ohte Läänemere ökosüsteemile. Eutrofeerumise vastu võitlemiseks kehtestas HELCOM 2007. aasta Läänemere tegevuskavaga maailmas ainulaadsed toitainekoormuse vähendamise meetmed. Riikide kaupa seatud toitainekoormuse vähendamise eesmärke korrigeeriti täienenud andmete ja mudelite põhjal ja 2013. aasta ministrite kohtumisel lepiti kokku uutes arvudes. Toitainesaaste vähendamiseks on juba võetud olulisi meetmeid, aga võtab aega, enne kui nende mõju merel näha võib.

Rohkem teavet HELCOM-ist, selle tegevustest ja Läänemere tegevuskavast leiad aadressil: www.helcom.fi.

Links