Gråsäl

Gråsälen är Östersjöns största däggdjur. En fullvuxen hanne kan vara över 2 meter lång och väga upp till 300 kg; honorna är mindre.

Gråsälarna håller till på öppna havet, och de gör långa vandringar i hela Östersjöområdet. De är också relativt sociala djur och samlas i grupper på tiotals till tusentals djur på sina viloområden året runt. Det finns flera pälsbytes- och viloområden i Finska viken. En del av dem hör till de sälskyddsområden som fredades år 2001. De viktigaste viloområdena finns i mellersta delarna av Östersjön i Estland, Sverige, Finland och Ålands skärgård. Man känner till tre viloområden inom Estlands territorialvatten i Finska viken: Krassi saar-området samt Uhtju och Malusi öar. På de sistnämnda områdena håller gråsälar till året runt.

Östersjöns gråsälsbestånd minskade på 1970-talet till ca 4 000 individ. Tack vare effektiva skyddsåtgärder sedan 1980-talet har gråsälsbeståndet vuxit. Det räknade gråsälsbeståndet, dvs. antalet gråsälar som man observerat vid sälräkningar, har vuxit från ca 10 000 individ i början av 2000-talet till nästan 30 000 individ, av vilka ca 1 000 lever i Finska viken.

Gråsälen äter huvudsakligen fisk, och dess föda består av olika fiskarter beroende på årstid.

Gråsälen föder i februari–mars. Honan föder en vitpälsad kut på ett drivisflak. I ca tre veckors ålder byts kutens päls till en fullvuxen säls päls. Isfria och isfattiga vintrar föder gråsälarna på skär eller öar. Kuten väger 10–12 kg vid födseln. Dess vikt ökar ett par kilo per dag då den diar moderns feta mjölk. Kutarna börjar själv skaffa sig föda vid ungefär en månads ålder.

Gråsälarna lever i allmänhet 15–25 år, men man har påträffat individer som varit över 40 år gamla. De fullvuxna gråsälarna har inga naturliga fiender. Kutarna kan däremot hamna i klorna på havs- och gråtrutar.

I och med att halterna av miljögifter såsom PCB och DDT minskat, har gråsälarnas fertilitet förbättrats. Gråsälhonornas fertliltet är i dag på en normal nivå. Tack vare kontinuerlig forskning, inklusive användningen av radiosändare i sälundersökningar, får vi insikt i sälarnas liv.

Gråsälen är fridlyst i Estland och Ryssland. I Finland har arten inte fridlysts men under speciella fridlysningstider för gråsäl får den inte jagas.

Links