Luonnonsuojelualueet

Suomenlahden luonnonsuojelualueet Suomessa

Suomenlahden alueella on useita laajoja luonnonsuojelualueita. Lisäksi alueella on myös pienempiä luonnonsuojelualueita. Esimerkiksi Helsingissä on pitkälti toistakymmentä rauhoitettua lintuluotoa, jotka ovat pinta-alaltaan alle hehtaarista muutamaan hehtaariin. Niille on maihinnousu kielletty lintujen pesimäaikana huhtikuun puolivälistä heinäkuun loppuun asti. Ohessa on esitelty 16 Suomen luonnonsuojelualueista lännestä itään.

Uddskatan

Uddskatan on Suomen mantereen eteläisin luonnonsuojelualue ja se on koti monelle uhanalaiselle eläinlajille. Uddskatanin pinta-ala on 32 ha ja luonnonsuojelualue on perustettu 1990. Metsähallitus hoitaa aluetta. www.luontoon.fi/uddskatan

Täktom

Täktom tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua merellisiin luontotyyppeihin, kuten hiekka- ja dyynirantoihin, merenalaisiin niittyihin ja lintulahtiin. Alueen pinta-ala on 150 ha. Täktomista tuli Natura 2000 -alue vuonna 1998 ja valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma aloitettiin siellä 1982. Metsähallitus hoitaa aluetta. www.luontoon.fi/taktominmerenlahdet

Tammisaaren kansallispuisto

Tammisaaren kansallispuiston pinta-ala on 52 km2. Kansallispuisto tarjoaa veneilijöille hyvät retkeilymahdollisuudet ja lähellä avomerta olevat kallioluodot, joista suurin osa puistosta koostuu. Tammisaaren kansallispuisto on perustettu 1989 ja sitä hoitaa Metsähallitus. www.luontoon.fi/tammisaarensaaristo

Espoonlahti

Espoonlahden luonnonsuojelualue on laajuudeltaan 25 ha. Pienestä koostaan huolimatta Espoonlahti tarjoaa etenkin keväisin upean kukkaloiston. Luonnonsuojelualue on perustettu 1995 ja sitä hoitaa Metsähallitus.

Laajalahti

Laajalahden luonnonsuojelualue Helsingin edustalla on kooltaan 1,8 km2. Luonnonsuojelualue on tunnettu erityisesti pääkaupunkiseudun yhtenä parhaimpana lintujen havaintopaikkana – alueelta löytyy monia lintutorneja. Laajalahden luonnonsuojelualue on perustettu 1979. Aluetta hoitaa Metsähallitus.

www.luontoon.fi/laajalahti

Harakan saaren suojelualueet

Harakan saaressa pesii monipuolinen saaristolinnusto ja myös kasvisto on lajistoltaan rikas. Siellä kasvaa mm. erityisesti suojeltava kasvilaji kenttäorakko. Harakan suojelualueiden pinta-ala on yhteensä 4,7 ha ja ne on suojeltu vuonna 1995. Maanomistaja on Helsingin kaupunki.

Viikki-Vanhankaupunginlahti

Vantaanjoen suistossa sijaitseva Viikki-Vanhankaupunginlahti on Helsingin laajin luonnonsuojelualue. Sen pinta-ala on 305 ha. Alueen ensimmäinen osa on rauhoitettu 1959. Vanhankaupunginlahti kuuluu kansainvälisen kosteikkojensuojelusopimuksen (ns. Ramsarin sopimus) piiriin ja Natura 2000-verkostoon. Se on linnuille tärkeä pesimäympäristö ja muutonaikainen levähdyspaikka. Maanomistajia ovat Helsingin kaupunki ja Suomen valtio. http://www.hel.fi/static/hkr/viher/kuvat/viikkikartta.pdf

Kallahdenharju ja Kallahden rantaniitty

150-vuotiasta männikköä kasvava Kallahdenharju (3,7 ha - rauhoitettu 1973, laajennettu 1990) ja maankohoamisen seurauksena syntynyt Kallahden rantaniitty (5,4 ha - rauhoitettu 1993) kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ainoana kohteena Helsingissä. Ne ovat osa laajempaa Natura 2000 -aluetta, johon sisältyy myös 242 ha ympäröivää vesialuetta. Matalakasvuinen rantaniitty edustaa harvinaista kasvillisuutta ja sen edustan matalikko on tärkeä levähdysalue muuttolinnuille. Helsingin kaupungin omistuksessa. http://www.ymparisto.fi/fiFI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kallahden_harju_niitty_ja_vesialueet(5523)

Uutelan Särkkäniemi

Särkkäniemi on suojeltu merenrantaniittyjen ja erikoisten laguunilahtien säilyttämiseksi. Siellä on mm. monipuolinen sudenkorentolajisto. Alueen koko on 14,6 ha ja se on rauhoitettu 1993. Maanomistaja Helsingin kaupunki.

Mustavuori-Porvarinlahti

Mustavuoren lehto on valtakunnallisesti arvokas. Keväisin siellä kukkivat imikät, keltavuokot ja kevätlinnunherneet. Linnustoon kuuluu lehti- ja kuusimetsien sekä rantaruovikoiden lajistoa. Pinta-ala on 36,5 ha ja rauhoituspäätös on tehty 1987. Suojelualue on osa laajempaa Natura-aluetta. Helsingin kaupunki omistaa.

Östersundomin lintuvedet

Valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 –verkostoon kuuluva suojelualue koostuu kolmesta erillisestä reheväkasvuisesta merenlahdesta, joiden pinta-ala on yhteensä 92 ha. Rauhoitettu vuonna 2003. Suojelualueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. silkkiuikku, nokikana, ruisrääkkä ja toistakymmentä sorsalintulajia, joista huomionarvoisin on ristisorsa. Helsingin kaupungin omistuksessa.

Ruskis

Ruskis kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Suojelualueen pinta-ala on 235 hehtaaria ja se on rauhoitettu 1945. Alueen omistaa Porvoon kaupunki.

Vilkkilä

Vilkkilän alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Suojelualue on laajuudeltaan 22 ha ja sen omistaa Vironlahti. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Vilkkila%285768%29

Suvirannan luonnonsuojelualue

Haminan Suvirannan luonnonsuojelualueen luontoon kuuluu vanhaa metsää, rantalehtoja ja merenrantaniittyjä. Alueen pinta-ala on noin 54 ha ja sen on rauhoitettu vuonna 1949. Yksityisessä omistuksessa.

Langinkosken luonnonsuojelualue

Langinkosken luonnonsuojelualueelle ominaista kosken lisäksi on Aleksanteri III:n aikainen kalastusmaja. Luonnonsuojelualue on kooltaan 28 ha ja se perustettiin 1960. Metsähallitus hoitaa aluetta.

Itäisen Suomenlahden kansallispuisto

Laajin luonnonsuojelualueista on Itäisen Suomenlahden kansallispuisto, joka käsittää noin 60 kilometriä leveän alueen. Puiston maapinta-ala on laajuudeltaan 6,7 km2. Kansallispuisto on tunnettu sotahistoriastaan ja lintujen havaintomahdollisuuksistaan. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto on perustettu 1982 ja sitä hoitaa Metsähallitus.